การตรวจรักษา

เนื้อหา

บริการและเครื่องมือพิเศษ

เนื้อหา

การเข้าใช้บริการ

เนื้อหา

จุดบริการ

เนื้อหา

เวลาเปิด

เนื้อหา

แพทย์ประจำคลินิก

รูปแพทย์

ชื่อ / นามสกุล

ชื่อแผนก

วัน

เวลาตรวจ

    จันทร์    

    09:00 - 16:00  น.    

รูปแพทย์

ชื่อ / นามสกุล

ชื่อแผนก

วัน

เวลาตรวจ

    อังคาร    

   09:00 - 16:00 น.  

การฉีดวัคซีน