ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลโพธาราม เป็นโรงพยาบาลที่ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลอำเภอเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมจะจัดสร้างโรงพยาบาลเฉพาะในเขตอำเภอที่เป็นที่ตั้งของจังหวัดโดยคณะกรรมการอำเภอและพ่อค้าประชาชนในอำเภอโพธารามและอำเภอใกล้เคียงได้มีเจตจำนงที่จะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้มีสถานพยาบาลไว้ในชุมชนเพื่อบริการผู้ป่วยได้ทันท่วงที จึงได้ดำริหาทุนในการก่อสร้างโดยดำเนินการรับบริจาคและขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงานรับย้ายรับโอน


HRD 01

manual hrd