ส่งต้นฉบับมาที่   ผู้จัดการวารสารโรงพยาบาลโพธาราม

                       ห้องสมุดโรงพยาบาลโพธาราม

                       29  ถนนขนานทางรถไฟ ต. โพธาราม อ. โพธาราม   จ. ราชบุรี  70120

                       โทรศัพท์ : 032-355300-9, 032-719400 ต่อ 621 โทรสาร :

                       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.