นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

        วารสารโรงพยาบาลโพธาราม  จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่เอกสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขและเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและนอก องค์กร สู่การสืบค้นแก่ผู้ที่สนใจ โดยจัดพิมพ์เป็นประจำทุกปี